فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

جزوه آموزش حقوق مهندسی

جزوه آموزشی حقوق مهندسی شامل شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظر و نحوه گزارش نویسی و چک لیست نظارت

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل